program wychowawczy

Program wychowawczy


Lp.
Zadania  główne
Cele  operacyjne
Sposoby  realizacji
1
Bądź  kulturalny
·         Dziecko potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
·         Dziecko ma poczucie obowiązkowości  i odpowiedzialności.
-Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).
-Uczenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
-Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury itp.).
-Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi.
-Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.).
-Wdrażanie do podejmowania prostych obowiązków w domu i przedszkolu (układanie zabawek i książek).
-Szanowanie zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza nie niszczymy drzew i krzewów).
2
Bądź  koleżeński


·         Dziecko rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.·         Dziecko rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów.·         Dziecko dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

·         Dziecko szanuje wolność innych, cudze zdanie·         Dziecko zna swoje prawa i obowiązki.

·         Dziecko ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły.
-Porozumiewanie się w codziennych sytuacjach, dyskusje grupowe aranżowane przez nauczyciela i spontaniczne, w których trzeba coś ustalić, wyjaśnić, podzielić się swoimi pomysłami.
-Interesowanie się wytworami swoich kolegów, uczenie się mówienia miłych słów, szanowanie własności i wytworów pracy kolegów.
-Dostrzeganie potrzeb innych, dzielenie się własnymi rzeczami.
-Obdarowywanie prezentami innych  np. wykonanie prezentu dla kolegi na imieniny albo z powodu choroby.
-Ćwiczenia formułowania wypowiedzi w zależności od sytuacji (rozmowy przez telefon).
-Zabawy dramowe lub partnerskie z pacynkami, które mówią i przeżywają to co dzieci.
-Zabawy z dziećmi rozwijające ich umiejętność komunikacji (np. „Pani tego nie rozumie – wyjaśnijcie proszę”).
-Negocjowanie potrzeb w codziennych sytuacjach, oraz rozwiązywanie problemów. Ustalenie reguł zabaw między dziećmi.
-Wykonywanie wspólnych zadań (np. praca plastyczna).
-Wspólne ustalanie zasad współżycia żeby nie łamać praw innych.
 -Opowiadanie i przeżywanie zdarzeń z  pozycji różnych osób.
-Właściwe zachowanie się podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczyciela.
-Opiekowanie się nowymi kolegami, oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
-Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, dokuczania.
-Umiejętność udzielania pomocy i jej przyjmowania.
-Uwrażliwienie na ludzi niepełnosprawnych, tolerancja, empatia.
-Podejmowanie obowiązków w trakcie pobytu w grupie przedszkolnej.
-Codzienne sytuacje w których prawa dziecka są respektowane (rozmowy z dziećmi o ich prawach np.: do własności, wiedzy, tajemnicy, bycia niekrzywdzonym.
-Organizowanie własnego kącika, segregatora,  lub półki w szatni  albo w sali.
3
Kontroluj swoje zachowania
·         Dziecko wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych·         Dziecko potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

·         Dziecko potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie przyjmować porażki.

·         Dziecko szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, szacunek , wyrozumiałość.

-Zabawy ruchowe z udziałem mimiki i gestów .
-Rozpoznawanie i wyrażanie swoich nastrojów za pomocą barw, muzyki, ruchów, zabaw relaksujących.
-Ustalenie i przestrzeganie reguł i norm życia w grupie.
-Porozumiewanie się umiarkowanym głosem.
-Wyrażanie swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych.
-Udział w dyskusjach uświadamiających dzieciom uczucia, jakie ludzie przeżywają – np.: czego dzieci się boją, co robimy kiedy się złościmy.
-Zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji (np.: gryzmolenie, po kartce, darcie papieru, zgniatanie gazety).
-Poznawanie właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury ).
-Uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki.
-Poszukiwanie sposobów nagradzania innych.-Rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa, w utworach literackich i  w  sytuacjach codziennych.
-Podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań.
-Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków.
-Podejmowanie próby oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.
4
Dbaj o bezpieczeństwo
·         Dziecko zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.·         Dziecko umie funkcjonować zgodnie z przyjętym kanonem norm społecznych.
·         Dziecko rozumie swoje  prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
-Uczestniczy w zajęciach i spotkaniach z policjantem na temat bezpieczeństwa komunikacyjnego.
-Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki, filmy).
-Konkursy plastyczne,  kuizy, gry dydaktyczne.
-Poznanie materiałów niebezpiecznych (np.: niewypały, pozostawione paczki, przedmioty).
-Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, słodycze otrzymane od obcych ).
-Poznanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
-Omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore (np.: wścieklizna).
-Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren ), oraz na wycieczkach.
-Omówienie sposobu postępowania w  razie złego samopoczucia, skaleczenia.
-Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska, oraz adresu zamieszkania.
5
Dbaj o swoje zdrowie
·         Dziecko rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.


·         Dziecko rozumie konieczność dbania o środowisko przyrodnicze, przejawia postawy proekologiczne.
-Wdrażanie do codziennej i systematycznej higieny (mycie rąk i twarzy, mycie zębów, czesanie włosów ).
Konkursy o tematyce prozdrowotnej („Biały ząbek.”).
-Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego , stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych „Ubieram się sam.”).
-Udział w konkursach dotyczących zdrowia np.: „wiem wszystko o zdrowiu.” , „W zdrowym ciele zdrowy duch.”
-Zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kaszlu.
-Zdobywanie umiejętności dostrzegania różnorodności gatunków roślin i zwierząt ich znaczenia dla człowieka.


-Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, pobyt na świeżym powietrzu.
-Dostarczanie wiedzy o znaczeniu ruchu i aktywności fizycznej dla profilaktyki zdrowia.
-Poznanie zasad właściwego odżywiania się i różnych produktów żywnościowych – co jest zdrowe, a co szkodliwe, poprzez zajęcia dydaktyczne (przygotowywanie posiłków, teatrzyki, filmy edukacyjne, hodowle prowadzone w kącikach przyrody)

6
Poznaj tradycje rodzinne, regionu, narodowe
·         Dziecko zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.
·         Dziecko ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło, barwy narodowe, hymn państwowy, rozumie pojęcie ojczyzna.

-Poznanie struktury i historii rodziny ( wykonanie albumów, przynoszenie zdjęć ), samodzielne robienie prezentów.
-Role spełniane w rodzinie, obowiązki w rodzinie, relacje ( dyskusja, rozmowy na temat rodziny, zabawy w role ).
-Celebrowanie: Dnia babci i dziadka, Dnia rodziny, Dnia dziecka.
-Udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.
-Zapoznanie dzieci  z barwami narodowymi, godłem i hymnem.
-Pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.
-Poznanie i przeżywanie świąt państwowych : 11.11. , 03.05. ,01.05. , 01.11.
-Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy (zajęcia dydaktyczne, prace plastyczne, kiermasze świąteczne).
-Wspólne obchodzenie Wigilii i Wielkanocy.
-Poznanie i celebrowanie świąt związanych z ludową tradycją, z porami roku (np.: Andrzejki, Mikołajki,  21.03.)
-Poznanie i  obchodzenie świąt i obrzędów własnego regionu ( stroje, jedzenie, muzyka, twórczość ).